Obec Drážov
Obec Drážov

Dobrš


Obec spadající pod obecní úřad. První doložená písemná zmínka o Dobrši je z roku 1352. Dle pověsti však již kolem roku 1012 - 1037 kníže Oldřich, když lovil ve zdejších lesích, byl napaden divokým kancem. Tehdy mu zachránil život mlynářský chasník Kocík, a on mu z vděčnosti daroval místní tvrz v Dobrši. Kocové tu vládlli až do roku 1616.

Z Ottova slovníku naučného
Dobrš, Dobrž, farní ves v Čechách, hejt. Strakonice, okr. Volyně (9,5 km záp.), pošta Čestice: 57 d., 400 ob. č. (1890) kostel Zvěst. P. Marie, kaple sv. Kateřiny a sv. muč. Jana a Pavla, 3tř. šk., starý zámek, rodné sídlo Koců z Dobrše, kteří zde ještě v XVII. stol. seděli. R. 1707 koupil zboží dobršské Adam kn. ze Schwarzemberka, jehož potomci drží je až dosud.

Katastrální území Dobrše se rozkládá na ploše 240 ha a průměrná nadmořská výška je 710 m. n. m.

V Dobrši působí "Sdružení pro obnovu Dobrše", jejichž činnost je prezentována na webových stránkách, viz následující odkazy

Další informace o Dobrši a okolí lze získat na webu s turistickou tématikou


Dobršské sídlištěDobršské sídliště zasahuje svými počátky do ranného středověku o čemž svědčí 2 románské kostely v mimořádně terénně pozoruhodné situaci. Tyto kostely jsou datovány pro svou formu do počátku 13. století. Strategická poloha obce Dobrš a zejména poloha kostelů je možná předpokladem pro existenci hradiště v těchto místech. Dobršská tvrz se nachází opodál, a nezvykle na počátku terénního úvalu pod horským hřebenem, což je z obranného hlediska nevýhodné. Lokalizace obou kostelů a tvrze zatím nelze vysvětlit, je velmi nezvyklá.
Hrad byl založen ve 14. století, byl opevněný vodním příkopem. Původně měl 2 věže. roku 1377 Přibík z Bodrše, zvaný Kocík, ustanovil ke kostelu faráře. 1390 - 1435 Byli Kocové jako nižší šlechta ve službách johanitů,1454 ve službách rožmberských.Roku 1512 je Dobrš prodána Buškovi z Újezdce. Poté se roku 1528 ujímá dobršského panství Kryštof Koc. Za Václava Koce roku 1590 je v kapli sv. Jana a Pavla pořízen zvon s vynikající reliéfní výzdobou.
K Dobrši náležely mimo jiné i Žihobce s tvrzí. V 16. století byl majetek Koců již velký. Kocové vládli na zdejší tvrzi až do roku 1607.
Smlouvou z roku 1609 se tvrz ocitla v majetku částečně Miletických - pivovar, příkop, chmelnice a díl zámku s dvorem. Další část vlastnila větev Ohrazenická, následně Anna Říčanská, která sňatkem opět majetek sjednotila.
Kolem roku 1692 začal Hubert Zikmund stavět nový zámek, který roku 1707 prodal Adamovi Františkovi Schwarcenberkovi. Zámek i hospodářské budovy byly zdobeny psaníčky. Brána z roku 1579 je dnes opravena a je chloubou obce.

Zámek postupně upadal, byl přeměněn na sýpku, část na obydlí poddaných. Ze dvou věží byla ponechána je západní. Příkopy byly zasypány. Kdysi tu býval i špitál, ale pak nebyly prostředky. Roku 1780 byla zrušena zámecká zahrada, jsou tu jen zbytky ohradních zdí. Roku 1800 je zámek rozprodán na byty. 1838 je v předním křídle umístěna škola. Roku 1910 chodí do školy 320 žáků, V roce 1911 škola údajně vyhořela. Říká se, že jsou tu tři tajné chodby, které jsou dnes zasypány.
Kostel zvěstování P. Marie je založen 1250. Roku 1420 byl vypálen Husity. Roku 1561 byl dostavěn architektem T. Rossim z Medrisia. Je tu krypta. U kostela je hřbitov.
Kaple sv. Jana a Pavla je z roku 1250. Je zde románský vstupní portál. Zvon je z roku 1561 dílem zvonaře Brikcína, je zavěšen na původních dubových trámech. Zvony z let 1596 a 1668 byly za války zkonfiskovány, po roce 1948 byly znovu zavěšeny.

PohledniceMědiritinový obrázek pro poutníky k dobršské madoně, který dal vytisknout Ondřej de Waldt v roce 1717.
Originál o rozměrech 33,5 x 20,9 cm je uchován ve Státním oblastním archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov. Dobršskému faráři, dobrodinci a známému kazateli P. Ondřeji Františku Jakubu de Waldtovi (1683-1752) byl odhalen v Dobrši dne 30. 6. 2002 pomník.

PohledniceNa pohlednici je kostel P. Marie, kaple sv. Jana a Pavla z roku 1340, gotická část vnitřku kostela s oltářem z roku 1708, zvon Marie z roku 1561, renesanční brána z r. 1579, zámek a poslední "rytíř" J. Menčík.

PohledniceNa pohlednici je kaple sv. Jana a Pavla, Románská část kostela P. Marie - nové zaklenutí z r. 1561, renesanční brána z r. 1579, celkové pohledy na Dobrš a kaplička pod Dobrší s léčivou vodou.

 

Nová pohlednice Dobrše

Madona z r. 1717

Vývoj počtu obyvatel Dobrš
 • 1869 - 387
 • 1900 - 400
 • 1930 - 291
 • 1950 - 187
 • 1961 - 180
 • 1970 - 135
 • 1980 - 114
 • 1990 - 74
Vývoj počtu domů Dobrš
 
 • 1930 - 61
 • 1950 - 59
 • 1970 - 45
 • 1990 - 32
Odkaz na kroniku

Výpis z Lexikonu obcí pro Čechy - 1904