Obec  D R Á Ž O V
Návrh rozpočtu na rok 2013
     
Příjmy:    
Daňové příjmy:    
 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti           550  tis.
 Daň z přijmu FO OSVČ                            9  tis.
 Srážková daň                                              60  tis.
 Daň z příjmu PO                                      550  tis.
 Daň z přidané hodnoty                            1 200  tis.
 Správní poplatky                                          2  tis.
 Poplatky ze psů                                             2  tis.
 Daň z nemovitostí                                        250  tis.
 Příjem z loterií a her 5  tis.
 Daňové příjmy celkem 2 628  tis.
     
Nedaňové příjmy:    
 Dotace na správu obce              30  tis.
Úroky z účtů 3  tis.
Příjmy z dividend  5  tis.
Lesní hospodářství 50  tis.
 Pronájem zemědělské půdy                         15  tis.
 Vodní hospodářství                                    16  tis.
 Hřbitovřbitov 5  tis.
 Svoz komunál. odpadu                               60  tis.
 Správa obce – nájemné                              52  tis.
 Sociál.péče – obědy                                     40  tis.
 Pronájem z honitby                  2  tis.
 Nedaňové příjmy celkem 278  tis.
     
Příjmy obce celkem: 2 906  tis.
     
     
Výdaje:    
Lesní hospodářství 73  tis.
Obchod 20  tis.
MK 700  tis.
Kanalizace 0  tis.
Vodovod a místní studny 34  tis.
 Ost.záležitosti  sdělovací - internet 44  tis.
Rybníky a nádrže 10  tis.
Knihovna 3  tis.
Kultura – SPOZ, kronika 36  tis.
Mateřské školy 8  tis.
Základní školy 22  tis.
Péče o kulturní památky 223  tis.
Veřejné osvětlení 45  tis.
Pohřebnictví 0  tis.
Sběr a svoz komunál. odpadů 285  tis.
Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50  tis.
Ostatní sociál. péče 72  tis.
Požární ochrana 350  tis.
Zastupitelé 666  tis.
Činnost míst. správy 340  tis.
Poplatky peněžních ústavů 10  tis.
Příspěvky sdružení obcí,tělov.činnost 8  tis.
VPP 68  tis.
Fin. vyrov. – vratky dotací, vrat.Škod 33  tis.
Církev – fin. příspěvky 20  tis.
Územní plán 100  tis.
            
Výdaje obce celkem: 3 220  tis.
     
     
Rozpočtový schodek ve výši  314 tis. bude kryt fin. prostředky z minulých let
     
     
V y v ě š e n o:  26.11.2012    
S e j m u t o:      12.12.2012    
     
Zveřejněno v elektronické podobě