Rozpočtový výhled na léta  2009 - 2011
  2009   2010   2011  
Skupina - příjmy, výdaje Rozpočet Skut. Rozpočet Skut. Rozpočet Skut.
Příjmy a dotace běžné (každoročně se opakující)            
Příjmy daňové 1700   1993   2100  
Příjmy nedaňové 150   200   243  
Příjmy ostatní 0          
Dotace běžné  6   7   7  
             
CELKEM běžné příjmy a dotace 1856 0 2200 0 2350 0
         
Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění např.dle paragrafů Rozpočet Skut. Rozpočet Skut. Rozpočet Skut.
221  pozemní komunikace 20   100   700  
031 pěstební činnost 30   40   46  
140 obchod 10   10   20  
221 doprav.obslužnost 0   0   0  
310 vodovod 50   50   60  
341 rybníky a nádrže 5   5   5  
232 odpadní vody  5   5   5  
314 knihovna 3   3   3  
319 kultura,památky,SPOZ 10   15   15  
111 předškolní zařízení 8   6   5  
113 základní školy 60   60   50  
419 tělovýchovná činnost 0   0   0  
631 veřejné osvětlení 70   320   100  
632 pohřebnictví 2   2   2  
372 sběr a svoz kom.odpadů 130   140   150  
745 péče o vzhled a veř.zeleń70 240   50   200  
318 ostat.sociál.péče 50   50   50  
310 ostat.výd.-popl.pen.úst. 10   15   15  
551 požádní ochrana 50   25   30  
611 zastupitelské orgány 700   750   750  
171 činnost místní správy 650   650   1000  
Územní rozv.v obl.bydlení 0   0   0  
Ostatní neinv.od.Svazku obcí 4   4   4  
CELKEM běžné (provozní) výdaje 2107 0 2300 0 3210 0
           
Saldo příjmů a výdajů -251 0 -100   -860  
           
Splátky úvěrů, půjček (financování) 0          
        -2  
Saldo příjmů a výdajů po financování -251 0 -100   -860  
Konečný zůstatek BÚ (volné zdroje k financování mimořádných akci) 0          
0
Mimořádné výdaje (opravy a investice)            
oprava střechy Zálesí 350   0   0  
MK obce 0   700   700  
oprava veř.prostr.Zálesí 200   0   0  
             
Volné zdroje zbývající (přebytek na BÚ) 0 0   0    
Přehled plánovaných mimořádných akcí (investice i opravy) - záměry:
        Rok
Záměr - akce dotace vlastní zdroje cizí návrat. Zdroje uskuteč-      nění
MK obce 0 700   2010
MK obce   700   2011
oprava střechy Zálesí   350   2009
oprava veř.prostr.Zálesí   200   2009
Vyvěšeno 18.11.2008
sejmuto 9.12.2008