OBEC - DRÁŽOV

 

POV - 2007-2013   SEZNAM PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ

 

 

Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení ve všech místních částech     cca      320 000,- Kč

POV Jč. kraj

Oprava  hřbitovní zdi, kaple, márnice na hřbitově v Dobrši                        cca   1 000 000,- Kč

ROP

Výstavba schůzovní místnosti v Dobrši                                                       cca      500 000,- Kč

POV

Rekonstrukce autobusových čekáren v Zálesí, Drážově, Dobrši a Kváskovicích

                                                                                                                     cca      620 000,- Kč

POV-SMOS

Opravy a rekonstrukce MK včetně veřejných prostranství                           cca 24 000 000,- Kč

ROP

Péče o veřejnou zeleň, včetně její rozšíření                                                 cca      280 000,- Kč

Měú.Strakonice

Oprava požárních zbrojnic v Zálesí, Drážově, Dobrši a Kváskovicích       cca      700 000,- Kč

POV, Jč. kraj

Oprava vodojemu v Drážově                                                                       cca      250 000,- Kč

POV, Jč. kraj

Výstavba nových vodovodů v Dobrši, Kváskovicích a Zálesí                     cca 24 000 000,- Kč

ROP

Pořízení bezdrátového veřejného rozhlasu pro Zálesí, Drážov, Dobrš a Kváskovic

                                                                                                                     cca   1 500 000,- Kč

POV, Jč. kraj

Rekonstrukce kapliček, zvonění v Drážově, Dobrši, Zálesí a Kváskovicích

                                                                                                                     cca      280 000,- Kč

POV,Jč.kraj

Kompletní rekonstrukce obecního  úřadu v Drážově ( okna, fasáda, zateplení,byty

                                                                                                                     cca   4 000 000,- Kč

PRV, ROP

Oprava budovy občanské vybavenosti čp. 4 v kú. Drážov                           cca      200 000,- Kč

POV, Jč. kraj

Kompletní rekonstrukce bývalé školy v Zálesí (zateplení, topení, střecha, odpady)

                                                                                                                     cca   5 000 000,- Kč

ROP, PRV

Budování ČOV v Zálesí, Kváskovicích, Dobrši a Drážově                         cca 20 000 000,- Kč

ROP, PRV

Úprava vodních toků a požárních nádrží                                                      cca   6 000 000,- Kč

ROP,PRV

 

 

Seznam schválen na 11. schůzi ZO Drážov dne 10. 12. 2008 pod usnesením č. 57/2008.

 

 

Miroslav Churáň

starosta


 

Náměty pro zlepšení současného stavu:

 

1.   Vytvoření pracovních příležitostí - přilákat investory, především v oblasti cestovního ruchu (výstavba penzionů)

2.   Přímý prodej či zpracování zemědělských produktů - např. výstavba obecní moštárny

3.   Zásobování vodou - rekonstrukce stávajících a dostavba částí nových vodovodů v Dobrši, Drážově a Kváskovicích, výstavba nového vodovodu v Zálesí

4.   Odkanalizování všech místních částí (rekonstrukce stávajících a výstavba nových kanalizačních řadů včetně ČOV)   

5.   Odpady - zvýšit četnost svozů komunálního odpadu

6.   Oživení sídelního centra - zkvalitněním občanské vybavenosti včetně zlepšení zásobování docílit vyššího zájmu o novou bytovou výstavbu

7.   Zlepšení péče o zeleň - rozšířit veřejnou zeleň v obci a zkvalitnit péči o ni

8.   Rozvoj tradiční kultury - podporovat staré tradice (masopustní průvody, májky, Hus aj.)

9.   Práce s mládeží - výstavba víceúčelového hřiště