KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax 386 359 084


                                                                                                                                Stejnopis č. 1

 

 

Čj.:  KUJCK 11080/2006 OEKO

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Obce  Drážov,  IČ 00251143

za rok 2006

 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 29. listopadu 2006 a  14. března 2007  na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění dalších změn (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

 

 

Přezkoumání proběhlo

v budově Obecního úřadu Drážov, 387 19  Čestice.

   

 

 

Přezkoumání vykonal

 

-   kontrolor pověřený řízením přezkoumání               Květoslava Beránková

 

 

 

 

Zástupci obce:                                               Miroslav Churáň, starosta

                                                                       Marie Zelenková, účetní                               

 

  

 

A.  Výsledek přezkoumání

 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 nebyly  zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. (3 ) písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

 

 

B.    Přezkoumané písemnosti

 

Při přezkoumání hospodaření územního celku /ÚC/ byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti                   

Číslo

Název písemnosti

· Výkazy sestavené k :

 

10/2006, 12/2006

 

 

12/2006

 

 

- FIN 2-12 M

- Rozvaha (Bilance) ÚSC

- Příloha ÚSC

Dokumentace k závěrečnému účtu/ZÚ/ za rok 2005:

·        návrh ZÚ

·        zápis ze zasedání zastupitelstva obce/ZO/

·        zpráva

·        zápis ze zasedání ZO

·        zpráva

 

 

 

od 28.3. do 12.4.2006

 

ze dne 12.4.2006

22316/2005 OEKO

ze dne 12.4.2006

zaevidovaná krajem dne 20.4.2006 pod KUJCP00DY0AV

 

 

 

zveřejnění

 

projednání ZÚ

o výsledku PH05

přijatá opatření k nápravě

o plnění přijatých opatření k nápravě

 

Dokumentace k rozpočtu na rok 2006:

·        rozpočtový výhled

·        rozpočtové provizorium/RP/

·        zápis ze zasedání ZO

·        návrh rozpočtu

·        zápis ze zasedání ZO

·        rozpočtová opatření/RO/

·        zápis ze zasedání ZO

 

na roky 2005-2008

pravidla

ze dne 14.12.2005

od 12.1. do 3.2.2006

ze dne 8.2.2006

1 až 5

ze dnů 12.4.,14.6.,13.9.,8.11.2006,

10.1.2007

 

 

I. čtvrtletí 2006

projednání RP

zveřejnění

projednání rozpočtu

 

projednání RO

 

 

 · Směrnice:

- vnitřní organizační směrnice vč.

  podpisových vzorů

 

schválena 20.11.2006

platnost od 1.12.2006

 

zahrnující zapracování finanční kontroly dle z.č.320/2001 Sb.

 

· Pokladna:

- kontrola pokladní hotovosti

- pokladní výdajový doklad /PVD/

- pokladní kniha

- pokladní doklady: říjen

- dohoda o hmotné odpovědnosti

 

dne 29.11.2006 v 11:30 hod.

394 ze dne 29.11.2006

zápis PVD č. 394 ze dne 29.11.2006

od č. 311 do č. 320

uzavř.dne 18.11.2002

 

fyzickým přepočítáním

ve výši 0,50 Kč

ve výši 0,50 Kč

· Výpis

- z katastru nemovitostí

- účetní doklad na částku 74.000,00 Kč

- výpis změn na účtu SCP:

- účetní doklad

- výpis ČS, a.s.

 

 

 

výtisk KÚ-JK ke dni 10.7.2006

309 ze dne 31.3.2006

čís.jedn.:06G0288931 z 4.5.2006

312 z 31.5.2006

30 ze dne 31.10.2006

 

 

zaúčtování na AÚ 069 10

prodej CP JČP

odúčtování z finančního majetku

k ú.č.231

· Kupní smlouva-prodej pozemku

- zveřejnění záměru prodeje

- zápis ze zasedání ZO

- právní účinky vkladu vznikly dnem

- příjmový pokladní doklad

- účetní doklad

· Kupní smlouva- nákup pozemku

- právní účinky vkladu vznikly dnem

- účetní doklad

uzavř.dne 5.8.2006

od 15.5. do 30.5.2006

ze dne 14.6.2006

9. 8.2006

89 ze dne 4.8.2006

322 ze dne 31.8.2006

uzavř. dne 11.12.2006

2.1.2007

305 ze dne 2.1.2007

KN staveb.parc.č.47/2(173 m2) k.ú. Zálesí u Drážova

schválení

 

úhrada kupní ceny

odúčt. z majetku obce

parc.č.838/1(8811 m2) a č. 839(1953 m2)

zaúčtování do majetku obce

· Předpis poplatků ze psů:

- účetní doklad

 

303 ze dne 31.1.2006

 

· Investiční dotace poskytnutá krajem ve výši 180.000,00 Kč:4222 UZ 114:

 

- smlouva o poskytnutí účel.dotace z POV

- dotační dopis (sml.č.SD/OREI/638/06)

- výpis ČS,a.s.

- účetní doklad

- dodavatel. faktura ve výši 594.308,00 Kč

- zaevidovaná v knize došlých faktur

- výpis ČS,a.s.

- účetní doklad

- účetní doklad

- smlouva o dílo

- přehled financování

- předávací protokol

- ISPROFIN RA 80(zahájení 9/2006

- závěrečné vyhodnocení 11/2006 )

- účetní doklad

· výpis ČS,a.s. (částka ve výši 11.430,70 Kč

 

 

 

uzavř.dne 18.7.2006

ze dne 12.7.2006

22 ze dne 8.8.2006

22 dne 10.8.2006

20060374, došlá 1.10.2006

pod č.2006075

28 ze dne 4.10.2006

28 ze dne 10.10.2006

2006075 ze dne 1.10.2006

36/2006 uzavř.dne 30.6.2006

ze dne 25.9.2006

ze dne 25.9.2006

ze dne 13.11.2006

 

331 ze dne 30.11.2006

3 ze dne 31.1.2007

Úprava veř.prostranství v osadě Dobrš,p.č.434,441/1,441/16,k.ú.Dobrš

 

 

příjem dotace

4222 UZ 114

 

 

úhrada faktury

2212/5171

zaúčtování předpisu

ZNAKON,a.s. Sousedovice 44

 

ZNAKON,a.s. Sousedovice 44

stvrzeno MěÚ Strakonice

 

zaúčt. na pol.6121 UZ 114

fin.vypoř. dotace UZ 98187

· Odměny:

mzdový list

 

osobní číslo 00009

 

období 03.2006-12.2006

· Dokumentace k inventarizaci/INV/:

- směrnice

- zápis o provedení INV

 

- zápis ze zasedání ZO

- inventurní soupisy

 

- výpis z katastru nemovitostí

 

 

- SCP akt. stav CP na účtu majitele

- výpis k běžnému účtu vedeného ČS,a.s.

- účetní doklad

 

- protokol o vyřazení z ú.č.022

- protokol o vyřazení z ú.č.022

- protokol o vyřazení z ú.č.022

 

 

součást vnitřní směrnice – bod 5.

k 31.12.2006

 

ze dne 20.11.2006

018,019,041,031,021,022,028,069,315,

263,231,955,321,325,971 00

632279 Drážov,632261 Dobrš,

632287 Kváskovice u Drážova,

632295 Zálesí u Drážova

zprac. dne 8.1.2007

0680339349 k 31.12.2006

351 a 352 ze dne 31.12.2006

 

inv. číslo: 78

inv. číslo: 77

inv. číslo: 70

 

 

vč. podpisů tříčlenné invent. komise

příkaz k INV

 

 

 

 

 

 

k ú.č. 231

zaevid. věcných břemen na ú.č. 031 01 a 971 00

motor. stříkačka (14.715,00 Kč)

podvozek (22.326,50 Kč)

počítač (49.853,00 Kč)

· Zápis ze zasedání ZO

- zápis finančního výboru

- zápis kontrolního výboru

ze dne 30.10.2006

ze dne 2.11.2006

ze dne 15.12.2006

stanovení složení výborů

 

 

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

 

a)     při dílčím přezkoumání:

 

§ 2 odst. (1) zákona č. 420/2004 Sb. :

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - prověření realizace rozpočtu příjmů a výdajů dle skutečností výkazu FIN 2-12 M/dále jen finanční výkaz/:

1) z finančního výkazu za období 10/2006 sestaveného a předaného obcí na místě  kontroly bylo zjištěno např.:

Þ příjmy-výdaje na nerozpočtovaných položkách(v Kč):

1031/5171(23.800,00),2310/5362(300,00),3399/5139(1.321,00),6171/5019(594,00),

6171/5021(1.150,00),6171/5167(400,00),6171/5321(1.000,00)

u seskupení 6115

Þ překročení schválených rozpočtových položek(v %):

4111(229,91),4112(100,40),1031/5021(129,13),2212/5171(153,99),3111/5321

(133,33),3631/5154(110,31),3722/5139(247,53),3722/5156(112,39),6171/5362

(108,21).

            Finanční výkaz vypovídá o těchto skutečnostech:

                                               Schválený         Rozpočet          Výsledek od

                                               rozpočet           po změnách      počátku roku

Příjmy celkem po konsol.          1,632.000,00    1,940.700,00    1,823.377,63

Výdaje celkem po konsol.          2,150.000,00    2,277.400,00    2,003.375,00

Saldo                                          518.000,00       336.700,00       179.997,37=schodek.

 

Je nutné postupovat dle ustanovení  §§ 15, 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  tj. provádět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření po celý rozpočtový rok a dle vyhlášky 16/2001 Sb.(zapracování do výkazu).

Obec doložila schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 8.11.2006-údaje budou zahrnuty ve finančním výkazu za období 11/2006.

Splnění:napraveno;

 

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům ke státním fondům a k dalším osobám:

obci byly poskytnuty do 31.10.2006 dotace:

4111 ve výši 111.734,50 Kč(volby:UZ 98071=51.734,50+UZ 98187=60.000,00),

4112 ve výši 4.016,00 Kč (příspěvek na výkon státní správy),

4116 ve výši 18.000,00 Kč(UZ 13101=Úřad práce)

4222 ve výši 225.000,00 Kč(úprava veř.prostranství=180.000,00+45.000,00 územní plán obce).

 

2) Kontrolou dokumentace  k investiční dotaci 4222 s UZ 114 ve výši 180.000,00 Kč, popsané pod B-Přezkoumané písemnosti, bylo zjištěno, že obec zaúčtovala dodavatelskou fakturu jako opravu prostřednictvím 2212/5171 - nepostupováno v souladu s ustanovením §§  4 odst. (8), 8 odst. (2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Splnění:napraveno(dokladem č. 331 ze dne 30.11.2006);

 

§ 2 odst. (2) zákona č. 420/2004 Sb:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku:

3) kontrolou zaúčtování prodeje pozemku (viz kupní smlouva uzavřená dne 5.8.2006 popsaná pod B-Přezkoumané písemnosti) bylo zjištěno, že nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu dle ustanovení ČÚS č. 501-Účty a zásady účtování na účtech, odst. (5.4.).

Splnění: napraveno ( obec do konce roku 2006 neuzavřela jinou kupní smlouvu; přijala opatření k nápravě - doloženo viz kupní smlouva uzavřená dne 11.12.2006 popsaná pod B-Přezkoumané písemnosti);

 

g) zřizování věcných břemen k majetku ÚC:

za prověřované období nebyl doložen nový případ zřízení věcného břemene.

4) Dle výpisu z katastru nemovitostí má obec zřízena věcná břemena k: par.:721,747,824,916,918,48/1,48/6,576/3,943,351/4,351/1,929,351/3,179,181/1,434.

Obec zajistí zaevidování věcných břemen k vlastním pozemkům příp. k cizím pozemkům v návaznosti na ČÚS č. 501-Účty a zásady účtování na účtech

- bude předmětem  KPH06.

Splnění:napraveno(doklady č. 351 a 352 ze dne 31.12.2006);

h) účetnictví vedené ÚC:

5) starostovi obce bylo doporučeno zpracovat podpisový vzor  v návaznosti na příslušná ustanovení §§ 11, 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  s ohledem na výsledky letošních voleb (příkazci operace,správce rozpočtu a hlavní účetní, pokladní obce).

Splnění:napraveno (podpisový vzor platný od 1.12.2006);

6) kontrolou náležitostí pokladního dokladu č. 314 ze dne 3.10.2006 ve výši 1.650,00 Kč v návaznosti přiložený paragon v celkové hodnotě 1.650,50 Kč byl zjištěn rozdíl 0,50 Kč  - nesprávně zaúčtováno dle § 8 odst. (2) zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví.

Splnění: napraveno (pokladní výdajový doklad č.394 ze dne 29.11.2006 ve výši 0,50 Kč);

 

 

b)     při přezkoumání hospodaření ÚC za předchozí rok:

(1) Při kontrole zaúčtování účetní operace předpis pohledávky d. č. 303 ze dne 31.1l. 2005, u účetní operace vyřazení pozemku z účtu 031 d.č. 305 ze dne 31. 1. 2005 není na účetním dokladu připojen podpis osoby odpovědné za účetní případ.

Splnění: napraveno(viz účetní doklady popsané pod B-Přezkoumané písemnosti).

(2) Zastavené cenné papíry nejsou vedeny v analytické evidenci.

Splnění: napraveno(obec k 31.12.2006 nevlastní zastavené CP).

 

 

Splnění povinností vyplývajících z § 13 zákona č. 420/2004 Sb.

 

1. Podání písemné informace o přijetí nápravných opatření  ke zjištěným chybám a nedostatkům uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2005 [§ 13 odst. (1) písm. b)]:

zaevidováno krajem dne 20.4.2006 pod KUJCP00DY0AV.

2. Lhůta v informaci, ve které bude podána písemná zpráva o plnění přijatých opatření [§ 13 odst. (2)]: odpadá (z písemné informace vyplývá náprava zjištěných nedostatků).

3. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření dle stanoveného termínu [§ 13 odst. (2)]:

odpadá.

 

 

 

 

D.  Závěr

 

I. Při přezkoumání hospodaření Obce Drážov za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [§ 10 odst. (3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

 

II. Byla zjištěna  rizika, která lze dovodit ze zjištění podle § 10 odst.(2) písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a která mohou mít negativní dopad na hospodaření ÚC v budoucnosti:

odpadá.

           

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚC a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC:

a) podíl pohledávek na rozpočtu  ÚC                                    0,52 %            

b) podíl závazků na rozpočtu ÚC                                           8,00 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku  ÚC       0,00 %

 

V Drážově dne 14. března 2007

 

 

Květoslava Beránková

…………………………                       …………………….

 jméno kontrolora pověřeného                                podpis kontrolora

 řízením přezkoumání

 

 

Tato zpráva  o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené  v § 6 odst. (3) písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v záhlaví.

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání Obce Drážov o počtu 6 (šesti) stran byl  seznámen dne  a jeho stejnopis číslo 2 převzal:     

 

 

                                               Miroslav Churáň, starosta obce

………………………       ………………………………………  …….…………………..

Datum převzetí  zprávy                  jméno a funkce představitele ÚC             podpis a razítko ÚC

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

Stejnopis                     Počet výtisků               Předáno                                  Převzal

č. 1                                                  1x                              KÚ-JK oddělení PH OEKO                      Květoslava Beránková

č. 2                                                  1 x                             Obec Drážov                                          Miroslav Churáň, starosta